Algemeen

(2000)

V P V Huiswaarts 1875 is een fusie tussen de verenigingen Vaalser Postduiven Vereniging,opgericht in 1875 en pdv Huiswaarts, opgericht in 1901. De fusie komt tot stand in 1960. Aanleiding tot de fusie is het teruglopen van het ledental en toename van de onkosten.Na de fusie telt de vereniging 41 leden.

Tot de tweede wereldoorlog dragen beide verenigingen een Duitse naam, te weten Vaalser Brieftaubengesellschaft en Brieftaubengesellschaft Heimkehr. De notulen zijn dan ook tot 1939 in de Duitse taal geschreven. Deze Protokollbuecher bevatten vele interessante feiten. Het oudste boek van de VPV dateert uit 1901; het oudste kasboek van pdv Huiswaarts uit 1907. plaquette" Totaal zijn er door de oorlogen heen 7 stuks behouden gebleven.
Vergaderen is in de regel om de 3 a 4 weken. Leden, welke de vergadering niet bijwonen of te laat komen, krijgen een geldboete. Eveneens krijgt een secretaris een boete, omdat hij de uitnodigingen te laat bij de leden heeft bezorgd.Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit verklaart ook de vele bestuurswisselingen in de loop der jaren.
C v d Laar heeft 40 jaren een bestuursfunctie uitgeoefend, merendeels secretaris. De tegenwoordige secretaris H Bulles zit nu 35 jaar in het bestuur, waarvan de laatste 25 jaar als secretaris/penningmeester.
Van de oprichters van de V P V zijn geen namen bekend. Bij de pdv Huiswaarts behoren W Krill en H Kremer tot de oprichters,die in 1952 worden gehuldigd. Vanaf de fusie tot heden heeft de vereniging 3 voorzitters ( J Kroll, P Steyns, W Kohnen ), 3 secretarissen ( F Baggen, J Bulles, H Bulles) en 4 penningmeesters ( J Lahaye, J Souren, J Bulles,H Bulles) gekend.
Rond 1900 tot 1911 en vanaf 1925 tot 1935 worden vluchten georganiseerd vanuit Duitsland en namen als Sinzig, Aschaffenburg, Marburg, Bebra, Gotha, Goerlitz, Passau en St Poelten zijn bij deze liefhebbers klinkende namen. Verzonden wordt met de Alte Aachener Reisevereinigung. De duiven worden per hondekar en later met een vrachtauto met dekzeil naar het station in Aken en soms Laurensberg gebracht. Via loting moeten iedere week twee leden de duiven tot aan het spoor begeleiden.
Tussentijds, in 1912 sluit men zich aan bij de Zuid-Limburgse Bond te Heerlen. Men speelt dan richting Frankrijk van plaatsen als Ampsin, Nameche, Noyon, St Denis, Orleans en St Vincent. De duiven worden vervoerd vanaf het station Bleiberg (La Plombieres). In 1913 stelt men vragen aan de nieuwe bond i.v.m. ongeregeldheden , die zouden hebben plaatsgevonden bij de lossing op de wedvlucht St Vincent. Na de oorlog gaat men verzenden met de verzendingsbond De Zwaluw te Heerlen. De vluchtlijn is enkele jaren richting Duitsland en dan weer Nederland, waarna aansluiting volgt bij La Colombe uit Maastricht. In 1963 ontstaat uit deze verzendingsbond Centrale Limburgse Bond van Postduivenhouders (C L B v P) en Phoenix. Men verzendt met de C L B v P, die in 1996 weer gaat fuseren met de Phoenix en onder de naam "Afdeling Limburg" de postduivenverzending regelt. Met een speciaal voor duiven ontwikkelde cabineauto worden de duiven nu verzonden. De reiskosten bedragen in 1910 per duif voor een vlucht als Passau 70 pfenning. Nu betaald men voor een vlucht als Chateauroux fl 1,80.

Tentoonstelling

Het organiseren van tenoonstellingen is ieder jaar op de vergadering een lang gesprekspunt. In de meeste gevallen wordt besloten, dat ieder lid 5 duiven mag zetten. Duiven die prijs hebben op de tentoonstellling, worden een week later vanaf het verenigingslokaal losgelaten. De liefhebber moet zijn duif dan later tonen bij de voorzitter. Hierna ontvangt hij de gewonnen prijs. Dit als controle dat de liefhebber de rechtmatige eigenaar is van de duif. In 1927 viert de pdv Huiswaarts haar verlaat 25 jarig jubileum; de V P V bestaat meer als 50 jaar en houdt een tentoonstelling met huldiging van een viertal jubilarissen in 1928. Het 75 jarig bestaan wordt in 1950 gevierd met een jubileumtentoonstelling, waaraan door 560 duiven wordt deelgenomen. De geschonken prijzen hebben een getaxeerde waarde van Fl 700,- De pdv Huiswaarts viert het 50 jarig bestaan in 1952 met 763 deelnemende duiven. In 1950 hebben beide verenigingen samen 115 leden op de ledenlijst staan. In 1975 bij het 100 jarig bestaan van de gefuseerde verenigingen is er een grootse jubileumtentoonstelling in café " Vols Alaaf ", de voormalige bioscoop. Aanwezig zijn bijna 1300 duiven, die strijden voor de vele geschonken eremedailles, o.a van Z.K.H prins Bernhard, Provinciebestuur Limburg, gemeente Vaals, consulaten van Duitsland, Belgie en Nederland. Er zijn dertien jubilarissen en dhr H Senster wordt vereerd met een koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. Hij heeft meer als vijftig jaar een bestuursfunctie vervuld

Wetenswaardigheden

In 1903 betaald men voor 1000 gummibanden 12 mark; in 1937 voor 1000 stuks fl 2,75 en nu fl 43,-. In april 1906 ontvangt men van de plaatselijke V.V.V " Neerlands Hoogste Berg" een schrijven om een geldelijke bijdrage ten behoeve van de in de provincie Zeeland door overstromingen noodlijdenden. In 1920 besluit men de contributie te voldoen in guldens. Zeer vereerd zijn de leden als een lid van de vereniging, Chris Schobben, wordt gekozen als 2e voorzitter van de Heerlensche Bond. Vanaf 1939 wordt alles geschreven in de Nederlandse taal. De eerste vergadering na de orlog vindt plaats op 15 april 1945. De secretaris schrijft het volgende: " Afgezien van enige minder belangrijke bijeenkomsten in den bezettingstijd door den duitschers kwamen de leden weer bijeen na een gedwongen rustpauze van ongeveer 5 jaren door den oorlog, om den noodige werkzaamheden te hervatten voor den wederopbouw van den duivensport" Er wordt een verzoek gericht aan het Militair Gezag in Nederland om behulpzaam te zijn bij aanschaf van postduiven. Op gezag van de bezettende macht moesten alle duiven in aug 1942 worden afgemaakt. Er staat nog bij vermeldt, dat een vergoeding tot heden achterwege is gebleven. Op 20 oktober 1945 is een voederregeling door de overheid vastgelegd, waarbij ieder lid een kwantum van een kilo voer per maand per duif krijgt. Het houden van postduiven probeert men enigszins te bevorderen.

Heden en toekomst.

De vereniging is gezeteld in café " 't Vereinshoes" , voorheen " Het Verenigingsgebouw ", alwaar pdv Huiswaarts sinds 1955 haar domicilie heeft. Vier kasteleins zijn in deze jaren onze gastheer geweest, nl P Schijns, J Deitz, W Everhartz en nu M Delnoye. De vereniging heeft nog 25 leden, waarvan 18 leden de duivensport daadwerkelijk uitoefenen. Ook de als een der oudste postduivenvereniging van Nederland ontkomt niet aan het gegeven, dat in onze huidige samenleving het totale verenigingsleven een moeilijke tijd tegemoet gaat. De vergrijzing in de duivensport neemt schrikbarend toe en aanwas van nieuwe leden zit helaas nog niet in het verschiet. De reglementen van de N P O, dat een basisvereniging kleiner dan 15 leden moet ophouden te bestaan, doet in deze geen goed. Een spoedige fusie zal dan ook noodzakelijk blijken om de duivensport in Vaals te behouden. De afgelopen 30 jaar zijn er toch mooie resultaten behaald door leden van onze vereniging op provinciale vluchten, n.l. winnaar St Vincent 1971 L Jungblut, tevens snelste duif van Nederland, Orleans 1986 P Steyns, derbyvlucht jonge duiven 1990 J Koenen, Montargis 1991 J Jaspers, Orleans 1992 Gebr Bulles. Op 18 maart 2000 wordt het 125 jarig jubileum gestart met een hl.mis om 16.00 in de
St Pauluskerk m.m.v. het Jongeren Ensemble Vaals. Aansluitend is een koffietafel, waarna vanaf 19.00 tot 20.30 een receptie wordt gehouden in café " 't Vereinshoes" , Koperstraat 21 met aansluitend een gezellige avond met Vaalser artiesten. Gehuldigd worden de volgende jubilarissen: L Waelen 50 jaar lid, P Steyns 40 jaar lid, M Straat 40 jaar lid, M Counotte 40 jaar lid; J Bulles 40 jaar lid; H Bulles 40 jaar lid; 25 jaar lid zijn P Belleflame , T Gulpen, H Schiffers en
J Kohnen. Als liefhebber worden gehuldigd J Koenen 60 jaar , J Jaspers 50 jaar, J Merx 40 jaar , P Merx 40 jaar,
H Mullenders 40 jaar. Het bestuur bestaat uit voorzitter W Kohnen ( 35 jaar bestuurslid ), secretaris/penningmeester H Bulles (35 jaar bestuurslid, waarvan 25 jaar secretaris/penningmeester ) en de leden P Belleflame en J Wings.

Agenda: